Poddziałanie 1.4.1. RPO WP - Dotacje bezpośrednie

Termin naboru:

Planowany termin naboru: Październik 2018r.

Przedmiot konkursu: 

Wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój przedsiębiorstw poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.

Beneficjenci:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego.

Budżet dofinansowania:

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu może wynieść od 60% do 70% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Alokacja na konkurs:

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach planowanego konkursu – 80 000 000 zł.

Działanie 3.7 RPO WL - Wzrost konkurencyjności MŚP

Termin naboru

Planowany termin naboru: Październik 2018r.

Przedmiot konkursu

Wsparcie uzyskają projekty MŚP polegające na:

 • stworzeniu/doposażeniu infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług;
 • zastosowaniu nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne);
 • wsparciu działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu;
 • wdrażaniu w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

Beneficjenci

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego.

Alokacja na konkurs

135 618 600 PLN

Poziom dofinansowania

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu może wynieść do 70% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Działanie 3.3 RPO WŚ - Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

 

Termin naboru

Termin naboru: od 07.08.2018r do 18.09.2018r.

Przedmiot konkursu

Wspierane będą inwestycje, w wyniku których Wnioskodawcy będą mogli prowadzić sprzedaż produktów i usług w Internecie,  świadczyć e-usługi, współpracować z innymi przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne oraz implementować lub modernizować pozostałe procesy biznesowe przy wykorzystaniu TIK. Wspierane przedsięwzięcia muszą prowadzić do zastosowania rozwiązań TIK wpisujących się co najmniej w jeden z następujących modeli: B2B, B2C, B2E, C2C.

Beneficjenci

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego.

Alokacja na konkurs

64 702 500 PLN

Poziom dofinansowania

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi do 50% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 500 000 zł

Poddziałanie 2.3.4 PO IR - Ochrona własności przemysłowej

Typy projektów: wsparcie MŚP w procesie uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub  międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski, i jej realizacji.

Ogłoszenie konkursu 01.02.2018

Nabór wniosków – 06.03.2018 – 29.11.2018

Beneficjenci: O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Budżet dofinansowania:

Budżet wynosi do 0,5 mln zł przy poziomie dofinansowania do 50%.

 • Dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 4 440 000,00 zł
 • Dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 45 560 000,00 zł

Minimalna wartość  kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 10 000,00 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000,00 zł.

Koszty kwalifikowalne:

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie uzyskania ochrony własności przemysłowej zalicza się koszty:

 1. uzyskania i walidacji patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych tj.:
 • opłaty urzędowe związane z uzyskaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemysłowego;
 • pokrycie kosztów usług zawodowego pełnomocnika obejmujących przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz reprezentację przed organem ochrony własności przemysłowej;
 • pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej;
 1. usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji związanych z  przygotowaniem do procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia, tj.:
 • pokrycie kosztów zakupu analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej, których dotyczy projekt, a dodatkowo dotyczą obszarów, na których wnioskodawca zamierza uzyskać ochronę;
 • pokrycie zakupu usług doradczych w zakresie poszukiwania,  określenia, wyselekcjonowania i sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów biznesowych zainteresowanych wdrożeniem przedmiotu zgłoszenia, z obszaru na którym obowiązywać ma ochrona danego przedmiotu oraz przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych;
 • pokrycie zakupu analizy czystości patentowej (freedom-to-operate) związanej z procesem komercjalizacji przedmiotu objętego zgłoszeniem.
 1. pokrycie kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie realizacji ochrony własności przemysłowej zalicza się koszty obrony patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych, tj.:

 1. pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem postępowania w danej instancji przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony;
 2. opłaty urzędowe za wniesienie pism w postępowaniu;
 3. pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do prowadzenia postępowania w danej instancji.

Poddziałanie 3.2.1. PO IR - Badania na rynek

Typy projektów: finansowanie wdrożenia wyników prac B+R przeprowadzonych lub nabytych przez przedsiębiorcę, zmierzających do produkcji nowych produktów lub usług z preferencjami KIS.

Ogłoszenie konkursu 14.02.2018

Nabór wniosków – 20.03.2017 – 05.12.2018

Beneficjenci: O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.

 

Budżet dofinansowania:

Możliwe jest uzyskanie dofinansowania do 20 mln zł (część badawcza, doradcza i inwestycyjna) przy poziomie dofinansowania do 70%.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:

 • zlokalizowanych w miastach średnich w województwie mazowieckim wynosi 47 500 000,00 zł;
 • zlokalizowanych w miastach średnich w województwach innych niż mazowieckie wynosi 452 500 000,00 zł

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 5 mln zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi równowartość 50mln EUR.

Koszty kwalifikowalne:

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się koszty:

 1. nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
 2. nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1;
 3. nabycia robót i materiałów budowlanych;
 4. nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, knowhow oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
 • będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,
 • będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 • będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
 • będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.
 1. rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu, będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego dnia zakończenia realizacji projektu;
 2. rat spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, poniesionych przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych zalicza się koszty:

 1. wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją;
 2. badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu;
 3. operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.

Kosztami kwalifikowalnymi w zakresie usług doradczych są koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych. Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.

Onagra Spółka z o.o.
ul. Piłsudskiego 32
35-001 Rzeszów

Poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00