Poddziałanie 2.3.1. PO IR - Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Typy projektów: finansowanie specjalistycznych, proinnowacyjnych usług, powiązanych z inteligentnymi specjalizacjami świadczonymi przez Akredytowane Ośrodki Innowacji.

Ogłoszenie konkursu 07.03.2018

Nabór wniosków – 10.04.2018-25.10.2018

Beneficjenci: O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla projektów realizowanych poza województwem mazowieckim.

Budżet dofinansowania:            

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi - 70 000 000,00 zł. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla projektów realizowanych poza województwem mazowieckim.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem, a także minimalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych usług doradczych w zakresie  innowacji oraz usług wsparcia innowacji wynosi 50 000 zł.

Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji wynosi 500 000 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania dla usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie i 50% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych przedsiębiorców.

Koszty kwalifikowalne:

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie usług doradczych w kwestiach innowacji zalicza się koszty następujących usług:

 1. analizy alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji;
 2. uszczegółowienia i oceny wybranej ścieżki rozwoju związanej z wdrażaniem innowacji;
 3. przygotowania szczegółowego modelu finansowego dla opracowywanej lub wdrażanej innowacji;
 4. identyfikacji i mapowania kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrażaniem innowacji, ich modyfikacji i optymalizacji;
 5. poszukiwania i nawiązania kontaktu z dostawcą technologii;
 6. pomocy w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej lub technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji;
 7. pomocy w procesie przygotowania lub przeprowadzenia negocjacji z dostawcą technologii;
 8. doradztwa w procesie przygotowania umowy zakupu technologii pomiędzy dostawcą i odbiorcą technologii;
 9. analizy ryzyka wdrożenia innowacji;
 10. doradztwa i pomocy w opracowaniu i przeprowadzeniu pilotażowego wdrożenia innowacji;
 11. doradztwa, pomocy i szkolenia w pełnym wdrożeniu innowacji;
 12. monitorowania i oceny efektów wdrożenia innowacji;
 13. analizy wpływu wdrożenia technologii na środowisko naturalne;
 14. doradztwa w zarządzaniu własnością intelektualną, w tym w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, badania stanu techniki i czystości patentowej;
 15. opracowania strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będącej przedmiotem wdrożenia innowacji;
 16. doradztwa w zakresie rozwoju zasobów ludzkich związanych z wdrażaniem innowacji;
 17. pozostałego uzasadnionego doradztwa niezbędnego do wdrożenia innowacji technologicznej.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie usług wsparcia innowacji zalicza się koszty:

 1. udostępniania przestrzeni biurowej;
 2. udostępniania banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku;
 3. udostępniania laboratoriów;
 4. znakowania, testowania i certyfikacji jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie inwestycji początkowej objętej regionalną pomocą inwestycyjną zalicza się koszty:

 1. nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż grunty oraz nieruchomości;
 2. nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
 • będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,
 • będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 • będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
 • będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.

Poddziałanie 1.2. PO PW - Internacjonalizacja MŚP

Typy projektów: wsparcie na przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego MŚP zwianego z internacjonalizacją działalności.

Ogłoszenie konkursu 26.01.2018

Nabór wniosków 27.02.2018 – 04.09.2018

Beneficjenci: O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, dokonanym nie później niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Budżet dofinansowania:

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 100 000 000,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi:

 1. 800 000,00 zł (w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii);
 2. 550 000,00 zł (w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii),

w tym:

 • maksymalnie 30 000,00 zł dofinansowania na pokrycie kosztów usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;
 • maksymalnie 100 000,00 zł dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z zakupem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane.

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowanie w ramach działania 1.2 POPW stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Koszty kwalifikowalne:

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy udzielanej w ramach działania 1.2 PO PW zalicza się koszty w zakresie opracowania i przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją obejmujące:

 1. koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP, poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;
 2. koszty usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;
 3. koszty innych usług, świadczonych przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, komplementarnych względem zakupywanych usług doradczych i związanych bezpośrednio z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;
 4. koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych, o łącznej wartości nie przekraczającej 49% kosztów kwalifikowalnych projektu;
 5. koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane

Onagra Spółka z o.o.
ul. Piłsudskiego 32
35-001 Rzeszów

Poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00