Termin naboru:

Planowany termin naboru: Październik 2018r.

Przedmiot konkursu: 

Wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój przedsiębiorstw poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.

Beneficjenci:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego.

Budżet dofinansowania:

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu może wynieść od 60% do 70% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Alokacja na konkurs:

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach planowanego konkursu – 80 000 000 zł.