Typy projektów: finansowanie wdrożenia wyników prac B+R przeprowadzonych lub nabytych przez przedsiębiorcę, zmierzających do produkcji nowych produktów lub usług z preferencjami KIS.

Ogłoszenie konkursu 14.02.2018

Nabór wniosków – 20.03.2017 – 05.12.2018

Beneficjenci: O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.

 

Budżet dofinansowania:

Możliwe jest uzyskanie dofinansowania do 20 mln zł (część badawcza, doradcza i inwestycyjna) przy poziomie dofinansowania do 70%.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:

 • zlokalizowanych w miastach średnich w województwie mazowieckim wynosi 47 500 000,00 zł;
 • zlokalizowanych w miastach średnich w województwach innych niż mazowieckie wynosi 452 500 000,00 zł

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 5 mln zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi równowartość 50mln EUR.

Koszty kwalifikowalne:

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się koszty:

 1. nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
 2. nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1;
 3. nabycia robót i materiałów budowlanych;
 4. nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, knowhow oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
 • będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,
 • będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 • będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
 • będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.
 1. rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu, będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego dnia zakończenia realizacji projektu;
 2. rat spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, poniesionych przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych zalicza się koszty:

 1. wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją;
 2. badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu;
 3. operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.

Kosztami kwalifikowalnymi w zakresie usług doradczych są koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych. Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.