Poddziałanie 1.4.1. RPO WP - Dotacje bezpośrednie

Termin naboru:

Nabór wniosków rozpoczyna się 22 października 2018 r. od godziny 8:00 (dzień rozpoczęcia naboru).

Wnioski składane są w terminie do 15 listopada 2018 r. do godziny 15:30 (dzień zakończenia naboru).

Przedmiot konkursu: 

Wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój przedsiębiorstw poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.

Beneficjenci:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego.

Budżet dofinansowania:

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu wynosi 70% wydatków kwalifikowanych.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 PLN.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu – 8 000 000 PLN.

 

Działanie 3.7 RPO WL - Wzrost konkurencyjności MŚP

Przedmiot konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie projektów do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO WL. Głównym celem Działania jest przełamanie barier związanych z dostępem do finansowania, know – how, a także pobudzenie działań tworzących wspólny łańcuch wartości przedsiębiorstwa. Dzięki wsparciu inwestycyjnemu nastąpi zwiększenie konkurencyjności, podniesienie produktywności, wydajności pracy oraz skali prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw z województwa lubelskiego przede wszystkim dzięki wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań.

Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na:

 1. Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług.
 2. Zastosowanie nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne).
 3. Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu.
 4. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

Termin naboru:

Wnioski można składać w terminie od 15.10.2018 r. do 31.12.2018 r. do godziny 15:00

Beneficjenci:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu są  mikro- małe i średnie przedsiębiorstwa. Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego.

Budżet:

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 111 493 200,00 zł.

Maksymalna wartość projektu: 13 000 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 000 000,00 PLN

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

 • dla mikro i małych przedsiębiorstw 2 000 000,00 PLN
 • dla średnich przedsiębiorstw 3 000 000,00 PLN

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70 %
 • średnie przedsiębiorstwa: 60 %

Poddziałanie 2.3.4 PO IR - Ochrona własności przemysłowej

Typy projektów: wsparcie MŚP w procesie uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub  międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski, i jej realizacji.

Ogłoszenie konkursu 01.02.2018

Nabór wniosków – 06.03.2018 – 29.11.2018

Beneficjenci: O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Budżet dofinansowania:

Budżet wynosi do 0,5 mln zł przy poziomie dofinansowania do 50%.

 • Dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 4 440 000,00 zł
 • Dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 45 560 000,00 zł

Minimalna wartość  kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 10 000,00 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000,00 zł.

Koszty kwalifikowalne:

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie uzyskania ochrony własności przemysłowej zalicza się koszty:

 1. uzyskania i walidacji patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych tj.:
 • opłaty urzędowe związane z uzyskaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemysłowego;
 • pokrycie kosztów usług zawodowego pełnomocnika obejmujących przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz reprezentację przed organem ochrony własności przemysłowej;
 • pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej;
 1. usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji związanych z  przygotowaniem do procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia, tj.:
 • pokrycie kosztów zakupu analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej, których dotyczy projekt, a dodatkowo dotyczą obszarów, na których wnioskodawca zamierza uzyskać ochronę;
 • pokrycie zakupu usług doradczych w zakresie poszukiwania,  określenia, wyselekcjonowania i sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów biznesowych zainteresowanych wdrożeniem przedmiotu zgłoszenia, z obszaru na którym obowiązywać ma ochrona danego przedmiotu oraz przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych;
 • pokrycie zakupu analizy czystości patentowej (freedom-to-operate) związanej z procesem komercjalizacji przedmiotu objętego zgłoszeniem.
 1. pokrycie kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie realizacji ochrony własności przemysłowej zalicza się koszty obrony patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych, tj.:

 1. pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem postępowania w danej instancji przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony;
 2. opłaty urzędowe za wniesienie pism w postępowaniu;
 3. pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do prowadzenia postępowania w danej instancji.

Poddziałanie 3.2.1. PO IR - Badania na rynek

Typy projektów: finansowanie wdrożenia wyników prac B+R przeprowadzonych lub nabytych przez przedsiębiorcę, zmierzających do produkcji nowych produktów lub usług z preferencjami KIS.

Ogłoszenie konkursu 14.02.2018

Nabór wniosków – 20.03.2017 – 05.12.2018

Beneficjenci: O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.

 

Budżet dofinansowania:

Możliwe jest uzyskanie dofinansowania do 20 mln zł (część badawcza, doradcza i inwestycyjna) przy poziomie dofinansowania do 70%.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:

 • zlokalizowanych w miastach średnich w województwie mazowieckim wynosi 47 500 000,00 zł;
 • zlokalizowanych w miastach średnich w województwach innych niż mazowieckie wynosi 452 500 000,00 zł

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 5 mln zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi równowartość 50mln EUR.

Koszty kwalifikowalne:

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się koszty:

 1. nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
 2. nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1;
 3. nabycia robót i materiałów budowlanych;
 4. nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, knowhow oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
 • będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,
 • będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 • będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
 • będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.
 1. rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu, będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego dnia zakończenia realizacji projektu;
 2. rat spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, poniesionych przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych zalicza się koszty:

 1. wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją;
 2. badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu;
 3. operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.

Kosztami kwalifikowalnymi w zakresie usług doradczych są koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych. Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.

Poddziałanie 2.3.1. PO IR - Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Typy projektów: finansowanie specjalistycznych, proinnowacyjnych usług, powiązanych z inteligentnymi specjalizacjami świadczonymi przez Akredytowane Ośrodki Innowacji.

Ogłoszenie konkursu 07.03.2018

Nabór wniosków – 10.04.2018-25.10.2018

Beneficjenci: O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla projektów realizowanych poza województwem mazowieckim.

Budżet dofinansowania:            

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi - 70 000 000,00 zł. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla projektów realizowanych poza województwem mazowieckim.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem, a także minimalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych usług doradczych w zakresie  innowacji oraz usług wsparcia innowacji wynosi 50 000 zł.

Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji wynosi 500 000 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania dla usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie i 50% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych przedsiębiorców.

Koszty kwalifikowalne:

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie usług doradczych w kwestiach innowacji zalicza się koszty następujących usług:

 1. analizy alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji;
 2. uszczegółowienia i oceny wybranej ścieżki rozwoju związanej z wdrażaniem innowacji;
 3. przygotowania szczegółowego modelu finansowego dla opracowywanej lub wdrażanej innowacji;
 4. identyfikacji i mapowania kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrażaniem innowacji, ich modyfikacji i optymalizacji;
 5. poszukiwania i nawiązania kontaktu z dostawcą technologii;
 6. pomocy w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej lub technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji;
 7. pomocy w procesie przygotowania lub przeprowadzenia negocjacji z dostawcą technologii;
 8. doradztwa w procesie przygotowania umowy zakupu technologii pomiędzy dostawcą i odbiorcą technologii;
 9. analizy ryzyka wdrożenia innowacji;
 10. doradztwa i pomocy w opracowaniu i przeprowadzeniu pilotażowego wdrożenia innowacji;
 11. doradztwa, pomocy i szkolenia w pełnym wdrożeniu innowacji;
 12. monitorowania i oceny efektów wdrożenia innowacji;
 13. analizy wpływu wdrożenia technologii na środowisko naturalne;
 14. doradztwa w zarządzaniu własnością intelektualną, w tym w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, badania stanu techniki i czystości patentowej;
 15. opracowania strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będącej przedmiotem wdrożenia innowacji;
 16. doradztwa w zakresie rozwoju zasobów ludzkich związanych z wdrażaniem innowacji;
 17. pozostałego uzasadnionego doradztwa niezbędnego do wdrożenia innowacji technologicznej.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie usług wsparcia innowacji zalicza się koszty:

 1. udostępniania przestrzeni biurowej;
 2. udostępniania banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku;
 3. udostępniania laboratoriów;
 4. znakowania, testowania i certyfikacji jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie inwestycji początkowej objętej regionalną pomocą inwestycyjną zalicza się koszty:

 1. nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż grunty oraz nieruchomości;
 2. nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
 • będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,
 • będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 • będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
 • będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.

Onagra Spółka z o.o.
ul. Piłsudskiego 32
35-001 Rzeszów

Poniedziałek - piątek
8.30 - 16.30