Poddziałanie 1.4.1. RPO WP 2018 – Dotacje bezpośrednie

Przedmiot konkursu:

Wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług

Termin naboru:

Wnioski można składać w terminie od 31.10.2018 r. do 28.02.2019 r. do godziny 15:00

Wsparcie mogą otrzymać projekty, których realizacja zakończy się nie później niż do

30.06.2021 r

Beneficjenci:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu są  mikro- małe i średnie przedsiębiorstwa. Projekty muszą być realizowane na terenie województwa podkarpackiego.

Wsparcia nie otrzymają projekty realizowane w zakresie:

 • ochrony zdrowia,
 • wytwarzania energii, jej dystrybucji i infrastruktury z nią związanej,
 • gospodarki odpadami,
 • infrastruktury uzdrowiskowej, turystyczno - rekreacyjnej realizowanej przez przedsiębiorców świadczących kompleksowe usługi sanatoryjne/uzdrowiskowe,
 • opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz pomocy społecznej realizowane przez podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe, domy pomocy społecznej, domy seniora),
 • infrastruktury instytucji opiekuńczo – pobytowych,
 • rozwoju sieci szerokopasmowych.

Budżet:

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 72 000 000 PLN.

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu wynosi:

 • dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% wydatków kwalifikowanych,
 • dla średniego przedsiębiorstwa – 50% wydatków kwalifikowanych.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 500 000 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 PLN

Poddziałanie 3.2.2 PO IR Kredyt na innowacje technologiczne

Przedmiot konkursu:

Kredyt na innowacje technologiczne” to instrument wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R  lub  wynikiem prac B+R nabywanych przez  przedsiębiorców w ramach projektu.

Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.

Termin naboru:

Wniosek należy złożyć w terminie: od 8 października 2018 r. do 26 kwietnia 2019 r.

Beneficjenci:

Beneficjentem wsparcia mogą być podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru i spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Budżet:

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi: 350 000 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów złotych), w tym:

 • dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 35 000 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych);
 • dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 315 000 000,00 zł (słownie: trzysta piętnaście milionów złotych.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 000,00 euro.

Maksymalna wartość dofinansowania (premii technologicznej) wypłacanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6 000 000,00 zł.

Region

Mikro/Małe

Średnie

Powiat warszawski zachodni

40%

30%

Miasto Warszawa

30%

20%

Pozostałe regiony Mazowsza

55%

45%

 

 

 

Pozostałe województwa

Mikro/Małe

Średnie

Dolnośląskie

45%

35%

Kujawsko-Pomorskie

55%

45%

Lubelskie

70%

60%

Lubuskie

55%

45%

Łódzkie

55%

45%

Małopolskie

55%

45%

Opolskie

55%

45%

Podkarpackie

70%

60%

Podlaskie

70%

60%

Pomorskie

55%

45%

Śląskie

45%

35%

Świętokrzyskie

55%

45%

Warmińsko-Mazurskie

70%

60%

Wielkopolskie

45%

35%

Zachodniopomorskie

55%

45%

Onagra Spółka z o.o.
ul. Piłsudskiego 32
35-001 Rzeszów

Poniedziałek - piątek
8.30 - 16.30