Przedmiot konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie projektów do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO WL. Głównym celem Działania jest przełamanie barier związanych z dostępem do finansowania, know – how, a także pobudzenie działań tworzących wspólny łańcuch wartości przedsiębiorstwa. Dzięki wsparciu inwestycyjnemu nastąpi zwiększenie konkurencyjności, podniesienie produktywności, wydajności pracy oraz skali prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw z województwa lubelskiego przede wszystkim dzięki wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań.

Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na:

  1. Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług.
  2. Zastosowanie nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne).
  3. Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu.
  4. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

Termin naboru:

Wnioski można składać w terminie od 15.10.2018 r. do 31.12.2018 r. do godziny 15:00

Beneficjenci:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu są  mikro- małe i średnie przedsiębiorstwa. Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego.

Budżet:

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 111 493 200,00 zł.

Maksymalna wartość projektu: 13 000 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 000 000,00 PLN

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

  • dla mikro i małych przedsiębiorstw 2 000 000,00 PLN
  • dla średnich przedsiębiorstw 3 000 000,00 PLN

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:

  • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70 %
  • średnie przedsiębiorstwa: 60 %