Poddziałanie 1.4.1. RPO WP 2018 – Dotacje bezpośrednie

Przedmiot konkursu:

Wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług

Termin naboru:

Wnioski można składać w terminie od 31.10.2018 r. do 28.02.2019 r. do godziny 15:00

Wsparcie mogą otrzymać projekty, których realizacja zakończy się nie później niż do

30.06.2021 r

Beneficjenci:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu są  mikro- małe i średnie przedsiębiorstwa. Projekty muszą być realizowane na terenie województwa podkarpackiego.

Wsparcia nie otrzymają projekty realizowane w zakresie:

 • ochrony zdrowia,
 • wytwarzania energii, jej dystrybucji i infrastruktury z nią związanej,
 • gospodarki odpadami,
 • infrastruktury uzdrowiskowej, turystyczno - rekreacyjnej realizowanej przez przedsiębiorców świadczących kompleksowe usługi sanatoryjne/uzdrowiskowe,
 • opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz pomocy społecznej realizowane przez podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe, domy pomocy społecznej, domy seniora),
 • infrastruktury instytucji opiekuńczo – pobytowych,
 • rozwoju sieci szerokopasmowych.

Budżet:

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 72 000 000 PLN.

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu wynosi:

 • dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% wydatków kwalifikowanych,
 • dla średniego przedsiębiorstwa – 50% wydatków kwalifikowanych.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 500 000 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 PLN

Poddziałanie 3.2.2 PO IR Kredyt na innowacje technologiczne

Przedmiot konkursu:

Kredyt na innowacje technologiczne” to instrument wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R  lub  wynikiem prac B+R nabywanych przez  przedsiębiorców w ramach projektu.

Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej.

Termin naboru:

Wniosek należy złożyć w terminie: od 8 października 2018 r. do 26 kwietnia 2019 r.

Beneficjenci:

Beneficjentem wsparcia mogą być podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru i spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Budżet:

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi: 350 000 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów złotych), w tym:

 • dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 35 000 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych);
 • dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 315 000 000,00 zł (słownie: trzysta piętnaście milionów złotych.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 000,00 euro.

Maksymalna wartość dofinansowania (premii technologicznej) wypłacanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6 000 000,00 zł.

Region

Mikro/Małe

Średnie

Powiat warszawski zachodni

40%

30%

Miasto Warszawa

30%

20%

Pozostałe regiony Mazowsza

55%

45%

 

 

 

Pozostałe województwa

Mikro/Małe

Średnie

Dolnośląskie

45%

35%

Kujawsko-Pomorskie

55%

45%

Lubelskie

70%

60%

Lubuskie

55%

45%

Łódzkie

55%

45%

Małopolskie

55%

45%

Opolskie

55%

45%

Podkarpackie

70%

60%

Podlaskie

70%

60%

Pomorskie

55%

45%

Śląskie

45%

35%

Świętokrzyskie

55%

45%

Warmińsko-Mazurskie

70%

60%

Wielkopolskie

45%

35%

Zachodniopomorskie

55%

45%

Poddziałanie 1.4.1. RPO WP - Dotacje bezpośrednie

Termin naboru:

Nabór wniosków rozpoczyna się 22 października 2018 r. od godziny 8:00 (dzień rozpoczęcia naboru).

Wnioski składane są w terminie do 15 listopada 2018 r. do godziny 15:30 (dzień zakończenia naboru).

Przedmiot konkursu: 

Wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój przedsiębiorstw poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.

Beneficjenci:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego.

Budżet dofinansowania:

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu wynosi 70% wydatków kwalifikowanych.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 PLN.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu – 8 000 000 PLN.

 

Działanie 3.7 RPO WL - Wzrost konkurencyjności MŚP

Przedmiot konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie projektów do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO WL. Głównym celem Działania jest przełamanie barier związanych z dostępem do finansowania, know – how, a także pobudzenie działań tworzących wspólny łańcuch wartości przedsiębiorstwa. Dzięki wsparciu inwestycyjnemu nastąpi zwiększenie konkurencyjności, podniesienie produktywności, wydajności pracy oraz skali prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw z województwa lubelskiego przede wszystkim dzięki wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań.

Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na:

 1. Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług.
 2. Zastosowanie nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne).
 3. Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu.
 4. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

Termin naboru:

Wnioski można składać w terminie od 15.10.2018 r. do 31.12.2018 r. do godziny 15:00

Beneficjenci:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu są  mikro- małe i średnie przedsiębiorstwa. Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego.

Budżet:

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 111 493 200,00 zł.

Maksymalna wartość projektu: 13 000 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 000 000,00 PLN

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

 • dla mikro i małych przedsiębiorstw 2 000 000,00 PLN
 • dla średnich przedsiębiorstw 3 000 000,00 PLN

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70 %
 • średnie przedsiębiorstwa: 60 %

Poddziałanie 2.3.4 PO IR - Ochrona własności przemysłowej

Typy projektów: wsparcie MŚP w procesie uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub  międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski, i jej realizacji.

Ogłoszenie konkursu 01.02.2018

Nabór wniosków – 06.03.2018 – 29.11.2018

Beneficjenci: O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Budżet dofinansowania:

Budżet wynosi do 0,5 mln zł przy poziomie dofinansowania do 50%.

 • Dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 4 440 000,00 zł
 • Dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 45 560 000,00 zł

Minimalna wartość  kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 10 000,00 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000,00 zł.

Koszty kwalifikowalne:

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie uzyskania ochrony własności przemysłowej zalicza się koszty:

 1. uzyskania i walidacji patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych tj.:
 • opłaty urzędowe związane z uzyskaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemysłowego;
 • pokrycie kosztów usług zawodowego pełnomocnika obejmujących przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz reprezentację przed organem ochrony własności przemysłowej;
 • pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej;
 1. usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji związanych z  przygotowaniem do procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia, tj.:
 • pokrycie kosztów zakupu analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej, których dotyczy projekt, a dodatkowo dotyczą obszarów, na których wnioskodawca zamierza uzyskać ochronę;
 • pokrycie zakupu usług doradczych w zakresie poszukiwania,  określenia, wyselekcjonowania i sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów biznesowych zainteresowanych wdrożeniem przedmiotu zgłoszenia, z obszaru na którym obowiązywać ma ochrona danego przedmiotu oraz przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych;
 • pokrycie zakupu analizy czystości patentowej (freedom-to-operate) związanej z procesem komercjalizacji przedmiotu objętego zgłoszeniem.
 1. pokrycie kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie realizacji ochrony własności przemysłowej zalicza się koszty obrony patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych, tj.:

 1. pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem postępowania w danej instancji przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony;
 2. opłaty urzędowe za wniesienie pism w postępowaniu;
 3. pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do prowadzenia postępowania w danej instancji.

Onagra Spółka z o.o.
ul. Piłsudskiego 32
35-001 Rzeszów

Poniedziałek - piątek
8.30 - 16.30