Poddziałanie 3.2.1. PO IR - Badania na rynek

Typy projektów: finansowanie wdrożenia wyników prac B+R przeprowadzonych lub nabytych przez przedsiębiorcę, zmierzających do produkcji nowych produktów lub usług z preferencjami KIS.

Ogłoszenie konkursu 14.02.2018

Nabór wniosków – 20.03.2017 – 05.12.2018

Beneficjenci: O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.

 

Budżet dofinansowania:

Możliwe jest uzyskanie dofinansowania do 20 mln zł (część badawcza, doradcza i inwestycyjna) przy poziomie dofinansowania do 70%.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:

 • zlokalizowanych w miastach średnich w województwie mazowieckim wynosi 47 500 000,00 zł;
 • zlokalizowanych w miastach średnich w województwach innych niż mazowieckie wynosi 452 500 000,00 zł

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 5 mln zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi równowartość 50mln EUR.

Koszty kwalifikowalne:

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się koszty:

 1. nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
 2. nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1;
 3. nabycia robót i materiałów budowlanych;
 4. nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, knowhow oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
 • będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,
 • będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 • będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
 • będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.
 1. rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu, będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego dnia zakończenia realizacji projektu;
 2. rat spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, poniesionych przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 5, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych zalicza się koszty:

 1. wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją;
 2. badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu;
 3. operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.

Kosztami kwalifikowalnymi w zakresie usług doradczych są koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych. Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.

Poddziałanie 2.3.1. PO IR - Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Typy projektów: finansowanie specjalistycznych, proinnowacyjnych usług, powiązanych z inteligentnymi specjalizacjami świadczonymi przez Akredytowane Ośrodki Innowacji.

Ogłoszenie konkursu 07.03.2018

Nabór wniosków – 10.04.2018-25.10.2018

Beneficjenci: O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla projektów realizowanych poza województwem mazowieckim.

Budżet dofinansowania:            

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi - 70 000 000,00 zł. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla projektów realizowanych poza województwem mazowieckim.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem, a także minimalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych usług doradczych w zakresie  innowacji oraz usług wsparcia innowacji wynosi 50 000 zł.

Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji wynosi 500 000 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania dla usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie i 50% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych przedsiębiorców.

Koszty kwalifikowalne:

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie usług doradczych w kwestiach innowacji zalicza się koszty następujących usług:

 1. analizy alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji;
 2. uszczegółowienia i oceny wybranej ścieżki rozwoju związanej z wdrażaniem innowacji;
 3. przygotowania szczegółowego modelu finansowego dla opracowywanej lub wdrażanej innowacji;
 4. identyfikacji i mapowania kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrażaniem innowacji, ich modyfikacji i optymalizacji;
 5. poszukiwania i nawiązania kontaktu z dostawcą technologii;
 6. pomocy w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej lub technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji;
 7. pomocy w procesie przygotowania lub przeprowadzenia negocjacji z dostawcą technologii;
 8. doradztwa w procesie przygotowania umowy zakupu technologii pomiędzy dostawcą i odbiorcą technologii;
 9. analizy ryzyka wdrożenia innowacji;
 10. doradztwa i pomocy w opracowaniu i przeprowadzeniu pilotażowego wdrożenia innowacji;
 11. doradztwa, pomocy i szkolenia w pełnym wdrożeniu innowacji;
 12. monitorowania i oceny efektów wdrożenia innowacji;
 13. analizy wpływu wdrożenia technologii na środowisko naturalne;
 14. doradztwa w zarządzaniu własnością intelektualną, w tym w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, badania stanu techniki i czystości patentowej;
 15. opracowania strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będącej przedmiotem wdrożenia innowacji;
 16. doradztwa w zakresie rozwoju zasobów ludzkich związanych z wdrażaniem innowacji;
 17. pozostałego uzasadnionego doradztwa niezbędnego do wdrożenia innowacji technologicznej.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie usług wsparcia innowacji zalicza się koszty:

 1. udostępniania przestrzeni biurowej;
 2. udostępniania banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku;
 3. udostępniania laboratoriów;
 4. znakowania, testowania i certyfikacji jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie inwestycji początkowej objętej regionalną pomocą inwestycyjną zalicza się koszty:

 1. nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż grunty oraz nieruchomości;
 2. nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
 • będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,
 • będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 • będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
 • będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.

Onagra Spółka z o.o.
ul. Piłsudskiego 32
35-001 Rzeszów

Poniedziałek - piątek
8.30 - 16.30