Typy projektów: finansowanie specjalistycznych, proinnowacyjnych usług, powiązanych z inteligentnymi specjalizacjami świadczonymi przez Akredytowane Ośrodki Innowacji.

Ogłoszenie konkursu 07.03.2018

Nabór wniosków – 10.04.2018-25.10.2018

Beneficjenci: O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla projektów realizowanych poza województwem mazowieckim.

Budżet dofinansowania:            

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi - 70 000 000,00 zł. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla projektów realizowanych poza województwem mazowieckim.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem, a także minimalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych usług doradczych w zakresie  innowacji oraz usług wsparcia innowacji wynosi 50 000 zł.

Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji wynosi 500 000 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania dla usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji wynosi 70% kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie i 50% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych przedsiębiorców.

Koszty kwalifikowalne:

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie usług doradczych w kwestiach innowacji zalicza się koszty następujących usług:

 1. analizy alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji;
 2. uszczegółowienia i oceny wybranej ścieżki rozwoju związanej z wdrażaniem innowacji;
 3. przygotowania szczegółowego modelu finansowego dla opracowywanej lub wdrażanej innowacji;
 4. identyfikacji i mapowania kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrażaniem innowacji, ich modyfikacji i optymalizacji;
 5. poszukiwania i nawiązania kontaktu z dostawcą technologii;
 6. pomocy w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej lub technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji;
 7. pomocy w procesie przygotowania lub przeprowadzenia negocjacji z dostawcą technologii;
 8. doradztwa w procesie przygotowania umowy zakupu technologii pomiędzy dostawcą i odbiorcą technologii;
 9. analizy ryzyka wdrożenia innowacji;
 10. doradztwa i pomocy w opracowaniu i przeprowadzeniu pilotażowego wdrożenia innowacji;
 11. doradztwa, pomocy i szkolenia w pełnym wdrożeniu innowacji;
 12. monitorowania i oceny efektów wdrożenia innowacji;
 13. analizy wpływu wdrożenia technologii na środowisko naturalne;
 14. doradztwa w zarządzaniu własnością intelektualną, w tym w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, badania stanu techniki i czystości patentowej;
 15. opracowania strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będącej przedmiotem wdrożenia innowacji;
 16. doradztwa w zakresie rozwoju zasobów ludzkich związanych z wdrażaniem innowacji;
 17. pozostałego uzasadnionego doradztwa niezbędnego do wdrożenia innowacji technologicznej.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie usług wsparcia innowacji zalicza się koszty:

 1. udostępniania przestrzeni biurowej;
 2. udostępniania banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku;
 3. udostępniania laboratoriów;
 4. znakowania, testowania i certyfikacji jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie inwestycji początkowej objętej regionalną pomocą inwestycyjną zalicza się koszty:

 1. nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż grunty oraz nieruchomości;
 2. nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
 • będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,
 • będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 • będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
 • będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.