Rozliczanie wniosków

Oferujemy pakiet usług związanych z rozliczaniem wniosków o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Rozliczenie konkretnego wniosku o płatność to pakiet, w którego zakres usług wchodzi:

  • Opracowywanie wniosków o płatności pośrednie po każdym z etapów trwania projektu, zgodnie z wymogami Instytucji Pośredniczącej (IP).
  • Sporządzanie wniosków o płatności końcowe po ostatnim etapie trwania projektu, zgodnie z wymogami IP.
  • Wprowadzanie ewentualnych zmian narzuconych przez IP do wyżej wymienionych wniosków.
  • Kontrola wniosków o płatność oraz dołączanie do nich wszystkich niezbędnych dokumentów otrzymanych od Klienta, w tym: dokumentów księgowych (rachunków, faktur, oświadczeń, umów, wyciągów z rachunków bankowych, protokołów zdawczo-odbiorczych, itp.), kadrowych (listy płac, deklaracje ZUS, umów).
  • Przygotowanie dokumentów stanowiących załączniki do wniosku o płatność zgodnie z obowiązującymi wymogami.
  • Kontakt z IP w sprawach związanych z wnioskiem o płatność.

Powyższy zakres usług zostanie dostosowany do indywidualnej specyfiki projektu i potrzeb Klienta.

Onagra Spółka z o.o.
ul. Piłsudskiego 32
35-001 Rzeszów

Poniedziałek - piątek
8.30 - 16.30